Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Stadion Poznań (dalej: „Serwis”), dostępny pod adresem” www.hotel-olympic.pl.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest  Stadion Poznań Sp. z o.o., Poznań 60-320, ul. Bułgarska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001001041, NIP: 7831867975, REGON: 52361118 (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem
W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres mailowy: info.dane@stadionpoznan.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Kontakt z IODO w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: info.dane@amica.com.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: Stadion Poznań sp. z o.o., Poznań 60-320, Bułgarska 17, z dopiskiem „Dane osobowe”.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, w następującym celu:
a) kontaktu i obsługi zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego oraz obsługi zgłoszenia – podstawę stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO);
b) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie zawartych umów, podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO); d) wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO);
e) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit a) RODO). Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora i prowadzone w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, Twitter. Dane te są przetwarzane wyłączenie w związku z prowadzeniem profilu, w tym celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest zgoda użytkowników poszczególnych mediów społecznościowych oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

6. Cofnięcie zgody
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może spowodować brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

7. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, chyba że przed upływem tego okresu Użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

9. Zgody marketingowe
Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu - osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na
komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

10. Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych.

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu
W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Prawo do wniesienia skargi
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Skutki niepodania danych osobowych
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

15. Zmiany polityki prywatności
Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jego zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą.

16. Polityka cookies

Informację dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane